Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2019

Jako každý rok se bude od 1.1.2019 měnit minimální výše sociálního a zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.

Minimální výše zdravotního pojištění bude činit 2.208 Kč, tedy o 184 Kč více než v roce 2018. Lhůty pro placení  zůstávají zachované, tedy je třeba pojistné uhradit vždy do 8. dne následujícího měsíce a to poprvé za leden 2019 do 8.2.2019. Pokud po podání přehledu vyjde záloha větší než minimální, je třeba zálohu změnit již za kalendářní měsíc, kdy byl anebo měl být podán přehled za uplynulý rok.

Minimální výše sociálního pojištění (mimo dobrovolné nemocenské pojištění) bude činit pro hlavní činnost 2.388 Kč, tedy o 199 Kč více než v roce 2018. U vedlejší činnosti dochází ke zvýšení o 79 Kč na 955 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude činit 78.478 Kč. Pokud tedy OSVČ ve vedlejší činnosti tuto částku jako rozdíl příjmů a výdajů z podnikání nedosáhne, není povinna sociální pojištění platit.

Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění se také zvyšuje z částky 115 Kč na 138 Kč.

U sociálního pojištění dochází ale nejen ke změně částek, ale i ke změně termínů pro placení záloh. Přestože logické by bylo, aby se sjednotily termíny placení záloh na zdravotní a sociální pojištění, ke sjednocení nedochází. Dosud byla povinnost hradit zálohy na zdravotní pojištění do 8. dne následujícího měsíce a na sociální pojištění od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Nově bude nutné hradit sociální pojištění tak, aby bylo připsáno na účet OSSZ do posledního dne kalendářního měsíce.

Touto změnou dochází k situaci, že OSVČ by musela uhradit sociální pojištění v lednu 2019 dvakrát a to za prosinec zpětně jako dosud a na leden nově. Proto existuje  přechodné ustanovení, které stanoví, že záloha na sociální pojištění zaplacená v lednu, se bude považovat za zálohu na leden a záloha na prosinec že nemusí být uhrazena (pouze dobrovolně 21.-31.12.2018).

U nemocenského pojištění žádné přechodné ustanovení není, takže aby nezaniklo, je třeba v lednu uhradit i prosincovou i lednovou zálohu.

Informace k elektronické evidenci tržeb

29.8.2016 byla na stránkách MFČR zveřejněna zpráva ohledně autentizačních údajů podnikatelů k evidenci tržeb.

Od 1.9. 2016 mohou podnikatelé, kterých se týká evidence tržeb, žádat o tzv. autentizační údaje a to buď elektronicky, nebo osobně na územních pracovištích finančních úřadů.

Pomocí těchto údajů se podnikatelé přihlásí do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ a vyplní potřebné údaje. Potom získají digitální certifikát, který nainstalují do pokladního zařízení.

Testování bude možné od 1.11.2016.

Kontrolní hlášení k DPH

Od 1. 1. 2016 budou plátci DPH podávat kontrolní hlášení podle §101c ZDPH. Toto kontrolní hlášení nebude nahrazovat řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení dle §102. Nahradí pouze podání výpisu z evidence pro účely DPH podle §92 tzv. přenesenou daňovou povinnost v tuzemsku. Právnické osoby budou podávat kontrolní hlášení měsíčně vždy do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně podle zdaňovacího období pro DPH. Termín je závazný, žádná tolerance 5 pracovních dnů po zákonném termínu. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 1.000,- Kč, pokud podá po lhůtě, aniž by byl vyzván správcem daně. Pokud podá po výzvě správce daně, pokuta bude činit 10.000,- Kč. V ostatních případech může pokuta činit až 50.000,- Kč.
Daňová správa zveřejnila předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení v květnu 2015 a zveřejnila i vybraná ustanovení zákona č.360/2014Sb. §101c, §101d, §101e, §101f, §101g, §101h a §101i, která se týkají povinností plátců v souvislosti s kontrolním hlášením.

Zdaňování autorských honorářů v roce 2014

V roce 2014 došlo ke změně ve zdaňování autorských honorářů. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992.Sb. rozšířil okruh autorských honorářů, na které se vztahuje zdanění zvláštní sazbou daně (tzv. srážková daň) a zvýšil limit pro zdanění srážkovou daní. Navíc umožnil poplatníkovi podat daňové přiznání a na základě potvrzení o sražené dani zahrnout tento příjem do daňového přiznání a sraženou daň započítat na celkovou daňovou povinnost (v tomto případě bude možné na tento příjem uplatnit i výdaje, ale příjem bude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění, protože se jedná o příjmy dle §7 zákona 586/1992 Sb.).

Do roku 2013 platilo, že srážkové dani podléhaly pouze autorské honoráře do limitu 7 tisíc Kč měsíčně a jednalo se pouze o příspěvky do novin, časopisů, televize, rozhlasu.

Od roku 2014 se jedná navíc i o další příjmy např. knihy, publikace aj. práva autora k autorskému dílu a limit pro odvod srážkové daně se zvýšil na 10 tisíc Kč měsíčně.

Na počátku roku nebylo zcela jasné, zda se zdaňování srážkovou daní vztahuje i na výkonné umělce, protože i výkonní umělci mají práva související s právem autorským – právo umělce k uměleckému výkonu. K tomuto tématu vydalo stanovisko Ministerstvo kultury, které potvrdilo i Generální finanční ředitelství. V tomto stanovisku se uvádí, že přestože práva výkonných umělců patří do §7 odst.2a, nebylo úmyslem zákonodárce výkonné umělce zahrnout do §7 odst. 6 a zdaňovat jejich příjmy srážkovou daní. §7 odst. 6 se vztahuje pouze na autory, nikoliv na výkonné umělce nebo jiné nositele práv chráněných autorským zákonem (právo výrobce zvukových záznamů, právo vydavatele atd.).

Z příjmů výkonných umělců nebo jiných nositelů práv se tedy daň při výplatě nesráží. Je vhodné upozornit příjemce, že tyto příjmy nebyly zdaněny.

Srážkové dani podléhají pouze příjmy autorů k autorskému dílu.


Elektronická komunikace s úřady v roce 2014

Komunikace s ČSSZ měla být od 1. 1. 2014 pouze elektronicky na základě zákona 470/2011 Sb. Tento zákon se vztahuje na zaměstnavatele, lékaře a OSVČ. Pro lékaře a OSVČ byla již zavedena výjimka s ročním odkladem. Nově ČSSZ učinila výjimku i pro zaměstnavatele, kteří se na tuto změnu nepřipravili. V roce 2014 bude umožněno podávat tiskopisy i v klasické podobě.

Komunikace s finančními úřady se rozšiřuje od 1. 1. 2014 o elektronické podávání přiznání k DPH, elektronické podávání přihlášek a změn registračních údajů u plátce DPH. Výjimku mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč. Elektronická podání je možné zasílat přes datovou schránku anebo přes aplikaci „Elektronická podání pro daňovou správu“ na adrese www.daneelektronicky.cz